Polityka prywatności

PAGACZ DEFENCE GROUP, ul. Studzienna 36, 87-100 Toruń

W związku z wejściem w życie w dniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Korzystanie z naszego serwisu oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania strony.

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla podmiotu: PAGACZ DEFENCE GROUP, ul. Studzienna 36, 87-100 Toruń bardzo ważna. Z tego względu osoby korzystające z strony internetowej oraz usługobiorcy mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności.

PAGACZ DEFENCE GROUP, ul. Studzienna 36, 87-100 Toruń jako Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.

Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Dlatego też, dbając o ochronę prywatności klientów firmy, w niniejszym dokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług firmy a sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach klientów, interesantów lub osób korzystających z serwisu.

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Strony.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest firma PAGACZ DEFENCE GROUP, ul. Studzienna 36, 87-100 Toruń (dalej zwana „Administratorem Danych”) a osoba administrującą danymi osobowymi jest Prezes Zarządu.

ZGODA UŻYTKOWNIKA

Korzystanie z strony internetowej firmy przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Dane osobowe Użytkownika strony są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z usług firmy, to uważa się się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Sposób pozyskiwania danych osobowych

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego na stronie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora.

Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Administrator gromadzi za pośrednictwem strony internetowej następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika:

  • Imię i nazwisko;
  • Adres e-mail;
  • Numer telefonu;
  • Treść wiadomości.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z strony internetowej i dostępnych w nim funkcjonalności. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

Komunikacji z Użytkownikiem

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowi informacje dotyczą oferowanych produktów lub usług, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora lub jego partnerów. Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów technicznych oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje.

Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną

Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi drogą elektroniczną.

Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym

Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności poprzez przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi w kontakcie telefonicznym.

Umożliwienia przesyłania przez Użytkownika komentarzy lub opinii.

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu komentowania/opiniowania działalności, usług lub produktów Administratora lub podmiotów z nim współpracujących.

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym również w następujących celach:

  1. w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora.

Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika są lub mogą być przekazywane do podmiotów uczestniczących przy realizacji zamówienia.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma szereg uprawnień pozwalających mu uzyskać dostęp do swoich danych, weryfikację prawidłowości przetwarzania danych, ich korektę, jak również ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, może żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych.

W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pomocą następujących danych kontaktowych: PAGACZ DEFENCE GROUP, ul. Studzienna 36, 87- 100 Toruń lub droga elektroniczną: biuro@pagacz.com.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Jacek Popławski, kontakt email: agmarkanc@wp.pl.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 3, 00-190 Warszawa).

PLIKI COOKIES

Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają m.in. takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane są na stronie internetowej m.in. w celu: utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem strony, a urządzeniem końcowym Użytkownika; optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika; zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z strony internetowej; zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu; wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

W ramach Serwisu stosowane są wyłącznie „sesyjne” pliki „cookies”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu ze strony lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej.

Administrator informuje, że: przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Strony może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Strony. Ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług na stronie.

Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację tożsamości Użytkownika. Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania ze Strony.

Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Strony posiada wyłącznie Administrator.

INNE WAŻNE INFORMACJE

Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych

Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

Przechowywanie danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony jest od celów przetwarzania przez Administratora Danych.

Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.: przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.

W każdym z powyższych przypadków, po upływie niezbędnego okresu przetwarzania, dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.

Zmiany polityki prywatności

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki prywatności.

Informacje kontaktowe

W celu uzyskania szerszych informacji dotyczących niniejszej Polityki prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem Danych: PAGACZ DEFENCE GROUP, ul. Studzienna 36, 87-100 Toruń lub droga elektroniczną: biuro@pagacz.com.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Jacek Popławski, kontakt email: agmarkanc@wp.pl.

Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: PAGACZ DEFENCE GROUP, ul. Studzienna 36, 87-100 Toruń.

 

Ostatnia aktualizacja: